PROJEKT "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SŁOPNICE"

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice" - Wójt Gminy Słopnice - zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 638) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Słopnice oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 638 z późn. zm.)

 

Przedmiot projektu:

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice”.

 

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Słopnice. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

 

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii i przesłanie jej na adres Urzędu Gminy Słopnice, 34‑615 Słopnice 911 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@slopnice.pl.

Tagi