OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZĄRZADOWYMI NA 2021 ROK

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Słopnice.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.

 

Termin konsultacji: od 15 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

 

Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwagi bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słopnicach (pokój nr.4) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@slopnice.pl,– w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE”

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: pracownik Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Kultury.

Zarządzenie z projektem uchwały opublikowane zostało na stronie internetowej Gminy Słopnice www.slopnice.pl w dziale Aktualności oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dziale Organizacje Pozarządowe – Konsultacje programów - 2020 .


Zarządzenie Nr Or.OK.0050.70.2020 Wójta Gminy Słopnice z dnia 14 września 2020r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.


Projekt Uchwały Rady Gminy Słopnice w sprawie: programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 

Dane do kontaktu:

Tel. 18 3326-200

Fax. 18 3326-018

e-mail: gmina@slopnice.pl

 

Tagi