Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. II

    wyświetleń: 558

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. II

§ 6.

Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.


1. Na obszarze objętym planem ochronie podlegają:

1) Obszar Krajobrazu Chronionego – przestrzenna forma ochrony przyrody, obejmująca m.in. całą gminę, poza obszarem GPN - utworzonym zgodnie z rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1.X.1997 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Nowosądeckiego Nr 43/97 z dnia 6.X.1997r. i Dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego Nr 11/99)

W obszarze krajobrazu chronionego zakazane jest: zmiana stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny siedlisk, lokalizacja inwestycji szkodliwych środowisku, wypalanie traw, niszczenie zadrzewień oraz nakazane jest: kształtowanie przestrzeni ekologicznej w procesach gospodarczych w dostosowaniu do warunków górskich, hamowanie procesów degradacji środowiska.

Kontynuowanie ochrony przyrody określa regulamin jego funkcjonowania, zawierający nakazy i zalecenia, a w szczególności:

- wykluczenie realizacji przemysłu wodochłonnego, energochłonnego i szkodliwego,

- stosowanie technologii i urządzeń bezpiecznych ekologicznie przy obiektach budowlanych i urządzeniach infrastruktury,

- wprowadzenie form architektonicznych, harmonizujących z otoczeniem,

- otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej i zabytków kultury materialnej,

- obejmowanie ochroną najcenniejszych obiektów przyrodniczych,

- zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych dla celów rolnych i turystyki,

- ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne cele,

- dążenie do uznania wszystkich lasów za ochronne oraz propagowanie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego,

- łagodzenie negatywnych skutków eksploatacji surowców,

- współdziałanie w ograniczeniu zanieczyszczeń zewnętrznych środowiska.

2) Lasy i zadrzewienia – zgodnie z ustawą z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121, poz.1266) oraz zgodnie z ustawą o lasach, z dnia 28.09.1991 (Dz.U. z 2000 r, Nr 56, poz.679 z późn. zmianami) oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. z 2004 r Nr 92 poz. 880) Obowiązuje trwałe utrzymanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania. Nie dopuszcza się samowolnego wyłączania gruntów leśnych z produkcji leśnej.

3) Gatunki roślin i zwierząt objęte wykazem wynikającym z rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 26.09.2001 (Dz. U. Nr 130, poz.1456) oraz rozporządzeniem MŚ z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 poz. 1764); Zakres postępowania w stosunku do gatunków roślin i zwierząt chronionych wynika z ustawy o ochronie przyrody i przepisów do niej wykonawczych. W ogólnym zarysie, ochrona tych gatunków polega na zakazie celowego niszczenia lub zbierania z naturalnych stanowisk i obrotu tymi gatunkami bez odpowiedniego zezwolenia konserwatora przyrody.

4) Jakość powietrza - obowiązują dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń atmosferycznych, zgodnie z zał. Nr 1 do Rozporządzenia MOŚZNiL, z dnia 5.12. 2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz.12 z 2003 r.);

5) Wody powierzchniowe - obowiązuje jakość wód powierzchniowych jak dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz. U. Nr 204, poz.1728);

2. Zgodnie z programem ochrony przyrody przewiduje się utworzenie Parku Krajobrazowego Doliny Kamienicy, w skład, którego wchodzi południowa część gminy Słopnice o powierzchni ok. 250 ha, co stanowi 4% jej obszaru, obejmując lasy państwowe w zlewni Kamienicy Gorczańskiej.

Park krajobrazowy jest obszarem chronionym, ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości w parku krajobrazowym pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu. Park krajobrazowy tworzy Wojewoda po uzgodnieniu z władzami samorządowymi.

3. Za zgodą właściciela gruntów dopuszcza się tworzenie pomników przyrody, rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych oraz stanowisk dokumentacyjnych.

4. Na terenie objętym planem zakazuje się:

1) dokonywania zmian stosunków wodnych obniżających potencjał ekologiczny siedlisk,

2) lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest obowiązek sporządzenia raportu w zrozumieniu przepisów Rozporządzenia wymienionego w §5 ust.8 pkt. 5) z wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych, obiektów gospodarki wodno – ściekowej, inwestycji turystyczno – rekreacyjnych i urządzeń ich obsługi, oraz inwestycji celu publicznego,

3) likwidacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, nadrzecznych i przydrożnych ( z wyłączeniem zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych dróg publicznych)

5. Dla prawidłowej i zrównoważonej gospodarki przestrzenią nakazuje się:

1) kształtowanie przestrzeni ekologicznej właściwej dla terenów górskich,

2) hamowanie procesów degradacji podstawowych komponentów środowiska poprzez:

a) tworzenie korzystnych warunków retencji oraz ochronę obszarów źródliskowych i ujęć wód,

b) ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód poprzez stosowanie odpowiednich technologii ekologicznie bezpiecznych i modernizację systemów grzewczych,

c) właściwe użytkowanie rolnicze stromych stoków połączone z racjonalnym stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, z preferencją dla rolnictwa ekologicznego; postuluje się zadrzewianie i zalesianie stromych skarp, stoków narażonych na erozję itp.

3) wykluczenie realizacji obiektów przemysłowych i usługowych wodo – i energochłonnych, szkodliwych technologicznie oraz grożących wystąpieniem poważnych awarii,

4) stosowanie wzmożonego nadzoru nad budownictwem dla poprawy dyscypliny budowlanej i ładu przestrzennego

5) ograniczenie realizacji dróg w poprzek stoków w celu zapewnienia stabilności gruntu, zachowania właściwych stosunków gruntowo-wodnych, ograniczenie erozji i zmniejszenie spływu powierzchniowego (w tym również spływu gleb),

6) otoczenie szczególna opieką zabytków kultury materialnej ( zespołów i obiektów) objęcie ochroną naturalnych odsłonięć geologicznych,

7) właściwe zagospodarowanie gruntów mało przydatnych dla produkcji rolnej – proponuje się zalesianie i zadrzewianie ( z wyłączeniem otoczenia punktów widokowych i terenów o dużych wartościach krajobrazowych)

8) wprowadzania form ochrony przyrody określonych w przepisach szczególnych

9) inicjowanie działań dla udostępnienia i zagospodarowania terenów przydatnych dla turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej oraz rekreacji.

6. W granicach planu wprowadza się następujące zasady gospodarki odpadami:

1) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych. Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nadających się do powtórnego wykorzystania. Wywóz odpadów na warunkach zorganizowanych przez służby komunalne na istniejące na terenie gminy składowisko odpadów. Ponadto odpady komunalne i niebezpieczne winny być zagospodarowane zgodnie z przepisami prawnymi określonymi w §16 ust.3

7. Ustala się obowiązek ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r (Dz. U. Nr 126, poz.839). Obowiązek taki wprowadza się również w przypadku projektowanie robót ziemnych na stokach, związanych z budową dróg lub urządzeniem tras narciarskich. W przypadkach szczególnych może być nałożony obowiązek sporządzenia opinii geologiczno-inżynierskiej, obejmującej obszar przyległy do terenu inwestycji w uzasadnionym warunkami miejscowymi zasięgu.

W obrębie terenów potencjalnie osuwiskowych, wyznaczonych na rysunku planu niezbędne jest wykonanie przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego opinii geologiczno-inżynierskiej.

8. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych – podane są w § 10.