Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. IV

    wyświetleń: 519

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. IV

§ 10.

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, określonych na podstawie odrębnych przepisów.

1. Ustalenia odnoszące się do sposobu zagospodarowania i użytkowania obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury zawarte są w § 7 uchwały

2. Na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 Nr 121 poz. 1266) przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne stanowiące użytki rolne klas III o zwartym obszarze nie przekraczającym 0,50 ha, grunty rolne stanowiące użytki rolne lasy IV o zwartym obszarze nie przekraczającym 1,00 ha a także grunty rolne klas V i VI – nie objęte dotychczasowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, ważnym do dnia 31 grudnia 2003 r.

3. Poddaje się ochronie, z zakazem zmiany sposobu użytkowania, wartościowe zadrzewienia i enklawy zieleni wysokiej wyróżnione w rysunku planu oraz zadrzewienia śródpolne nie wyróżnione. Nakaz ochrony nie dotyczy niezbędnych przypadków przeprowadzenia przez tereny zieleni i zadrzewień urządzeń infrastruktury technicznej a także drzew znajdujących się w pasach drogowych (z wyjątkiem drzew i zespołów zieleni objętych ochroną konserwatorską).

4. Na gruntach leśnych obowiązuje trwałe utrzymanie lasów, zapewnienie ciągłości ich użytkowania i zakaz zmiany użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne, za wyjątkiem przypadków dopuszczonych w ustawie wymienionej w ust. 2. Obowiązuje ochrona przed zabudową wyznaczonych w planie terenów do zadrzewień i zalesień. Dopuszcza się zmianę zadrzewienia na tereny leśne. Zadrzewienia i zalesienia składem gatunkowym powinny odpowiadać warunkom siedliskowym obszaru Beskidu Wyspowego. W terenach leśnych dopuszcza się urządzanie dróg dojazdowych dla potrzeb właściciela lasu z zachowaniem przepisów ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.