Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VI

    wyświetleń: 647

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VI

§ 12.

W zakresie rozwiązań komunikacyjnych, zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się, co następuje:

1. Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju powiązań komunikacyjnych adaptuje się nadrzędny układ komunikacyjny, obejmujący drogi powiatowe o znaczeniu sięgaczowym:

1) drogę powiatową nr 25226 Zamieście – Słopnice - Zalesie w klasie Z

2) drogę powiatową nr 25227 Słopnice - Chyszówki w klasie Z

( drogi powiatowe oznaczono symbolem „6.1.KDp” na rysunku planu)

2. Dla zapewnienia prawidłowych lokalnych i wewnętrznych powiązań komunikacyjnych utrzymuje się istniejącą sieć publicznych dróg gminnych. Utrzymuje się także istniejące drogi pozostające w zarządzie Gminy, lecz nie stanowiące dróg publicznych w zrozumieniu przepisów o drogach publicznych, inne drogi dojazdowe i dojazdy stanowiące w ewidencji gruntów odrębne działki. Dopuszcza się – za zgodą właścicieli przyległych gruntów, realizację nowych dróg dojazdowych na zasadach podanych w § 11 ust. 4 pkt. 5).

3. Ustala się następujące szerokości w liniach rozgraniczających i szerokości jezdni na drodze 2-pasmowej:

1) dla dróg powiatowych klasy Z – 20 m (jezdnia 5,5 – 6,0 m)

2) dla dróg gminnych lokalnych klasy L – 15 m (jezdnia 5,0 – 6,0 m)

3) dla dróg gminnych dojazdowych klasy D – 15 m (poza terenem zabudowanym), 10 m (w terenie zabudowanym)

4) dla dróg wewnętrznych i dojazdów do kilku działek – 8 m

5) dla dojazdów do pojedynczych działek – 6 m

a) jezdnia 3,0 m (1 pas ruchu poza terenem zabudowy), lub 3,5 m w terenie zabudowanym oraz 4,5 m przy dwu pasach ruchu.

4. Ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni przy drogach :

1) klasy Z i L – 20,0 m nie mniej niż 8,0 m *

2) klasy D – 8,0 m nie mniej niż 4,5 m*

* za zgodą zarządu drogi

5. Przy drogach klasy Z i L obowiązuje ograniczenie urządzania nowych zjazdów.

6. Reklamy mogą być sytuowane przy drogach, lecz nie bliżej niż linia zabudowy określona planem i nie bliżej niż 40 m od geometrycznego punktu skrzyżowania.

7. Podziały działek usytuowanych przy drogach należy projektować z wykluczeniem nowych zjazdów. Obowiązuje uzgodnienie projektu podziału z zarządem drogi. Obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 4 pkt. 6).

8. Tereny na cele usługowo – handlowe i przemysłowe nie mogą być podłączone bezpośrednio do drogi głównej. Obsługa komunikacyjna obiektu generującego zwiększony ruch powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb ruchu z ewentualną przebudową włączeń – po uzyskaniu opinii zarządu drogi.

9. Powiązania dróg wszystkich klas z drogami niższej klasy utrzymuje się jak w stanie istniejącym. Przy planowaniu nowych powiązań obowiązują odległości między skrzyżowaniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 poz. 430).

10. Ustala się konieczność przebudowy skrzyżowań oraz modernizacji dróg publicznych z dostosowaniem do parametrów określonych w przepisach odrębnych.

11. Na skrzyżowaniu drogi L i D obowiązują ścięcia nie mniejsze niż 10,0 x 10,0 m . Przy istniejącej zabudowie oraz przy skrzyżowaniach drogi klasy L z drogą klasy L i D – narożne ścięcia nie mogą być mniejsze niż 5,0 x 5,0 m.

12. Dla pasów drogowych w obrębie linii rozgraniczających ustala się co następuje:

1) Pasy drogowe służą bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz stanowią kanały infrastruktury związanej z eksploatacją ciągu komunikacyjnego, oświetlenia drogi, oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa i sterowania ruchem oraz innych urządzeń infrastruktury, stosownia przepisów szczególnych.

2) W pasach drogowych mogą być w szczególności lokalizowane obiekty i urządzenia służące użytkownikom dróg: pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej, dodatkowe pasy ruchu, chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, zjazdy na działki przyległe.

3) Nie wymienione w pkt. 1 i 2 innego rodzaju urządzenia i oznakowania mogą być lokalizowane w pasie drogowym oraz w odległości mniejszej od określonej planem nieprzekraczalnej linii zabudowy za zgodą zarządu drogi i po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych. Dotyczy to w szczególności oświetlenia nieruchomości, linii energetycznych i urządzeń łączności, obiektów małej architektury, parkingów, ogrodzeń.

13. Ścieżki rowerowe mogą być – niezależnie od ustaleń planu – urządzane w całym obszarze objętym planem, pod warunkiem bezkolizyjności w stosunku do innych funkcji terenów.

1) Istniejące w obrębie linii rozgraniczających dróg publicznych budynki, tymczasowe obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej – podlegają zakazowi podejmowania robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska w trybie indywidualnym zgody zarządu drogi.

2) Parkingi i inne powierzchnie utwardzone (za wyjątkiem jezdni dróg i pasów postojowych sytuowanych bezpośrednio przy jezdni) muszą być wyposażone w system odwodnienia z eliminacją substancji ropopochodnych oraz frakcji stałych.

14. Ustala się następujące wskaźniki minimalne ilości miejsc parkingowych:

1) budynek mieszkalny jednorodzinny i rekreacyjny – 2,0 miejsca,

2) budynek mieszkalny wielorodzinny – 1,2 miejsca na 1 mieszkanie,

3) hotel, motel, pensjonat, sanatorium – 6 miejsc na 10 łóżek,

4) sklep – 2,5 miejsca na 100 m2 powierzchni handlowej,

5) obiekt gastronomiczny – 2,4 miejsca na 10 miejsc konsumpcyjnych,

6) biuro, urząd, ośrodek zdrowia – 3,0 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej,

7) obiekt sakralny – 10 miejsc na 100 m2 powierzchni użytkowej,

8) szkoła – 1,5 miejsca na 1 pomieszczenie do nauki,

9) przemysł, rzemiosło – 2,0 miejsca na 10 zatrudnionych,

10) usługi – 3,0 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej,

11) warsztat naprawy samochodów – 4,0 miejsca na 1 stanowisko naprawcze,

12) myjnia samochodowa – 2 miejsca,

13) cmentarz – 2,0 miejsca na 1000 m2 powierzchni cmentarza.

15. Wszystkie drogi winny być wyposażone w odpowiedni system odwodnienia. Zarządca drogi obowiązany jest system ten utrzymać w sprawności, ze szczególnym uwzględnieniem rowów i przepustów.

16. Utrzymuje się inne istniejące drogi pozostające we władaniu Gminy – nie stanowiące dróg publicznych w zrozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zmianami) oraz inne drogi wewnętrzne stanowiące w ewidencji gruntów odrębne działki ewidencyjne. Dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz budowę nowych dróg dojazdowych do obiektów handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz zespołów budownictwa mieszkaniowego i terenów rekreacyjnych – na następujących zasadach:

1) projekt wydzielenia winien uwzględniać warunki wynikające z innych ustaleń planu oraz warunki techniczne określone w przepisach odrębnych,

2) projekt techniczny drogi oraz wydzielana geodezyjnie działka drogowa – winny uwzględniać w szczególności:

a) jezdnię o szerokości 3,0 – 3,5 m oraz pobocza o szerokości min. 0,75 m,

b) w niezbędnym przypadku rezerwę terenu na urządzenia odwadniające korpus drogi i tereny przyległe,

c) przy drogach prowadzonych w terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu niezbędną rezerwę terenu na skarpy i nasypy,

d) przy odcinkach jednopasmowych – niezbędne poszerzenia pasa drogowego na mijanki i place nawrotowe,

e) na łukach i przy skrzyżowaniach niezbędne poszerzenia pasa drogowego dla zachowania trójkąta widoczności,

f) na odcinkach płaskich z odwodnieniem naturalnym lub kanalizacją deszczową w korpusie drogi – szerokość korony drogi wraz z poboczami nie może być mniejsza niż 5,0 m.