Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VII

    wyświetleń: 440

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VII

§13.

Ustalenia dotyczące terenów służących organizacji imprez masowych

1. W granicach planu nie wyznacza się terenów służących organizacji imprez masowych.

2. Na terenie objętym planem ustala się rejony dla realizacji urządzeń związanych z rozwojem sportów zimowych. Wymagane jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, zaopiniowanej przez właściwą Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Dla tych terenów możliwa jest realizacja urządzeń związanych z rozwojem sportów zimowych na warunkach podanych poniżej.

1) Przeznaczenie podstawowe w sezonie narciarskim pod kolejki krzesełkowe i wyciągi narciarskie ze stacjami i infrastrukturą towarzyszącą oraz narciarskie trasy zjazdowe. Po sezonie narciarskim przeznaczeniem podstawowym są murawy trawiaste jako trwałe użytki zielone.

2) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne dla obsługi terenów rekreacji zimowej, w tym oświetlenie tras narciarskich,

b) drogi gospodarcze i ścieżki turystyczne (z dopuszczalnym użytkowaniem w okresie letnim) oraz trasy rowerowe i konne,

c) wypas bydła i owiec pod warunkiem zabezpieczenia przed erozją stoków.

3) Zakaz lokalizowania napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.

4) Oddziaływanie na środowisko winno być ograniczone do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5) Obowiązuje zabezpieczenie terenu przed erozją z zastosowaniem środków technicznych (nie powodujących istotnych zmian w krajobrazie) oraz darni. Zasada trwałego utrzymania muraw trawiastych.

6) Obowiązuje zakaz stosowania chemicznych środków ochrony roślin należących do trucizn I i II klasy.

7) Zakaz makroniwelacji terenu. Mikroniwelacja dopuszczona tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

8) Obowiązuje rekultywacja terenu po przeprowadzeniu wszelkich prac ziemnych z wykorzystaniem selektywnie zdejmowanej darni i próchnicy.

9) Urządzenia wyciągowe powinny spełniać następujące wymagania:

a) napęd wyciągu winien być umieszczony w stacji dolnej, z dopuszczonym wyposażeniem w dyżurkę operatora,

b) stacja górna winna być wyposażona w pomost do wysiadania,

c) kolorystyka elementów wyciągu i stacji powinna być utrzymana w kolorach nie wyróżniających tych urządzeń w krajobrazie w okresie bezśnieżnym.

d) Obowiązek zabezpieczenia urządzeń i obiektów sportowych, wymagających konserwacji przed wyciekiem smarów do gruntu.

10) Obowiązuje urządzenie terenów przyległych do stacji wyciągu z zastosowaniem zieleni pochodzenia rodzimego oraz elementów małej architektury o wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych i jednorodnej formie plastycznej.

11) Zakaz ogradzania obiektów stacji górnych z dopuszczeniem ogrodzenia stacji dolnych pod warunkiem zastosowania ogrodzeń drewnianych lub innych ażurowych w kolorystyce ciemnobrązowej lub ciemnozielonej.

3. Na terenach rolnych – z wyjątkiem terenów objętych ustaleniami ust.2 oraz terenów podlegających ochronie krajobrazowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem R/k i terenów ochrony konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu symbolami R/ke, dopuszcza się realizację przenośnych (rozbieralnych) wyciągów narciarskich na następujących warunkach:

1) podstawowym przeznaczeniem terenu pozostaje rolnictwo i rolnicze użytkowanie gruntów, w związku z czym obowiązuje zakaz wznoszenia jakichkolwiek trwale związanych z gruntem urządzeń technicznych i obiektów kubaturowych,

2) warunkiem realizacji urządzeń narciarskich i towarzyszących jest wykazanie ich nieuciążliwości dla środowiska oraz wyposażenie w systemy infrastruktury technicznej zabezpieczającej środowisko,

3) obowiązuje zapewnienie dostępu do terenów rekreacyjnych od drogi publicznej,

4) zakaz sztucznego dośnieżania tras zjazdowych,

5) zakaz zmiany ukształtowania terenu w zakresie mogącym zagrozić walorom krajobrazu naturalnego.

§ 14.

W granicach opracowania planu nie występują tereny wymagające ustalenia sposobów i terminów ich tymczasowego użytkowania i zagospodarowania.

§ 15

1. Na terenie opracowania planu nie wyznacza się:

1) terenów wymagających rehabilitacji zespołów istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

2) obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.