Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VIII

    wyświetleń: 722

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. VIII

§ 16.

1. Ustalenia ogólne w zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu w granicach opracowania planu.

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych

2) Obowiązek zachowania rygorów sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej ujęć wodociągowych

3) Należy zachować rygory użytkowania i zagospodarowania służące ochronie jakości i ilości wody w tym zagwarantowanie nienaruszalnych przepływów.

4) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych sieci i obiektów gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi.

5) Docelowo obowiązek kompleksowego wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej terenów zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie.

6) Utrzymanie istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym:

sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć wraz ze stacjami transformatorowymi, gazociągów wysokoprężnych, sieci gazowej średnioprężnej, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, indywidualnych ujęć wody i urządzeń wodociągowych, sieci telekomunikacyjnej i obiektów teletransmisyjnych.

7) Ustala się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń.

8) Dopuszcza się realizację nowych ujęć dla lokalnych wodociągów wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu oraz nowych sieci wodociągowych wraz z jej urządzeniami zapewniającymi prawidłową pracę systemu.

9) Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń kanalizacyjnych w tym przepompowni nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem nie naruszenia innych ustaleń planu.

10) Dopuszcza się wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku planu) tras urządzeń liniowych i terenów urządzeń związanych z rozbudową systemów infrastruktury technicznej, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z możliwością realizacji innych ustaleń planu.

11) Zagospodarowanie działek, na których znajdują się urządzenia elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i łączności wymaga stanowiska właściwego administratora sieci bądź uzgodnienia w zakresie zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.

12) Na terenie objętym planem, z wyłączeniem terenów określonych w § 7 ust. 1 – dopuszcza się lokalizację obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, pod warunkiem, że nie jest to obiekt wymagający utworzenia (w trybie przepisów wymienionych w ust. 14) strefy ograniczonego użytkowania.

13) Ustala się ochronę istniejących na obszarze gminy złóż ropy i gazu z obowiązkiem uzgodnienia realizacji nowych inwestycji na tym obszarze z Okręgowym Urzędem Górniczym na etapie pozwolenia na budowę.

14) Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej lub z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem obiektu (urządzenia) – to wówczas dla tras komunikacyjnych, linii elektroenergetycznych, stacji telefonii komórkowej lub innego obiektu należy utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w trybie przepisów art. 73 ust. 1 pkt 2 i art. 135 ust. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

1) Zasady zaopatrzenia w wodę. Woda do celów pitnych i gospodarczych dostarczana będzie:

a) dla Słopnic Dolnych (część Królewska i Szlachecka) z istniejącego wodociągu Spółki Wodnej, opartego na ujęciu źródeł o wydajności Qśr.d. 2,18 l/s, zlokalizowanego w przysiółku Zaświercze i zbiorniku wyrównawczym o pojemności 100 m³. Ustala się rozbudowę ujęcia o dodatkowe źródła wody oraz przewiduje się rozbudowę istniejącego wodociągu wraz z niezbędnymi urządzeniami sieciowymi. Utrzymuje się także pozostałe, lokalne i indywidualne wodociągi w tej części wsi dopuszczając ich modernizację i rozbudowę.

b) dla pozostałej części Słopnic z lokalnych i indywidualnych wodociągów opartych głównie na ujęciach źródeł wody.

2) Utrzymuje się wszystkie istniejące, lokalne i indywidualne wodociągi wraz z urządzeniami sieciowymi – dopuszczając ich rozbudowę i modernizację.

3) dla terenów nie objętych wodociągami zbiorczymi lub do czasu realizacji niezbędnych odcinków sieci, dopuszcza się realizację mniejszych, lokalnych wodociągów.

4) Docelowo ustala się w miarę potrzeb zaopatrzenie w wodę także w oparciu o wody powierzchniowe zgodnie z rezerwami terenu wyznaczonymi na rysunku planu i oznaczonymi symbolem 7.3c.Wz oraz w oparciu o mały zbiornik retencyjny na Słopniczance – oznaczony na rysunku planu symbolem 7.3.WS2.

5) Dopuszcza się realizację nowych ujęć wody, zbiorników oraz niezbędnych urządzeń sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, że nie spowoduje ona na działkach przyległych ograniczenia praw własności lub możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu – bez zgody właściciela lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzającej ograniczenia w użytkowaniu.

6) Ujęcia wody należy objąć ochroną sanitarną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zasady odprowadzenia ścieków

1) Odprowadzenie ścieków ( dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627) docelowo na mechaniczno-biologiczną, gminną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Słopnicach przy granicy z gminą Tymbark. System ten nie będzie obejmował kilku przysiółków, dla których ustala się odprowadzenie ścieków na dwie projektowane, lokalne oczyszczalnie w tym rejonie. Do czasu zrealizowania oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej obowiązuje gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach okresowo wybieralnych z wywozem fekalii na najbliższą oczyszczalnię ścieków zgodnie z zawartym porozumieniem za wyjątkiem terenów położonych w zasięgu wody Q = 1%. Dla terenów nie objętych zbiorczymi systemami ustala się realizację systemów lokalnych i indywidualnych z dopuszczeniem realizacji małych nowoczesnych oczyszczalni na terenach rolnych lub w terenach osłony ekologicznej cieków wodnych przy uwzględnieniu uwarunkowań fizjograficznych. Dla obiektów wytwarzających ścieki o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń obowiązuje realizacja urządzeń redukujących te zanieczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie ustala się jako zadanie priorytetowe z uwagi na konieczność ochrony zlewni rzeki Łososiny, której wody wykorzystywane są dla zaopatrzenia w wodę miasta Limanowa.

2) Ścieki opadowe z powierzchni utwardzonych mogą być odprowadzane kanalizacją opadową do odbiornika wyłącznie po oczyszczeniu z frakcji stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych.

4. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych.

1. Ustala się usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych usytuowanych na każdej posesji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz.690 z późn. zmianami) i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzony zakład utylizacji odpadów znajdujący się w Słopnicach, który obsługuje w przeważającej części miasto Limanową oraz gminę Tymbark. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych.

2) Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z:

a) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstawania ( Dz. U. Nr 62 poz.628)

b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późn. zmianami)

c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr 152, poz.1736)

d) Ustawą z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638 z późn. zmianami)

e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób selektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595)

5. Zasady zaopatrzenia w gaz i ciepło

1) Ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o złoża znajdujące się w Słopnicach oraz w oparciu o gazociąg wysokoprężny Łąkta – Słopnice. Do odbiorców gaz dostarczany będzie siecią średnioprężną na warunkach ustalonych przez zarządzającego siecią w oparciu o stację redukcyjno-pomiarową Iº zlokalizowaną na terenie Słopnic. Ustala się rozbudowę istniejącej, rozdzielczej sieci gazowej w miarę potrzeb.

2) Utrzymuje się istniejące gazociągi wysokoprężne: Łąkta – Słopnice, jego odgałęzienie do Limanowej oraz do stacji redukcyjno-pomiarowej Iº w Słopnicach. Przy realizacji obiektów w obrębie tych sieci obowiązuje zachowanie odległości od gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r (Dz.U.Nr 139 poz.686).

3) Ustala się rezerwę terenu dla realizacji gazociągu wysokoprężnego relacji Słopnice Krościenko w celu doprowadzenie gazu w rejon Szczawnicy, Krościenka, Czorsztyna oraz miejscowości znajdujących się na jego trasie. W obrębie tego gazociągu, przy realizacji nowych obiektów, sadzeniu drzew obowiązuje zachowanie odległości min.6m od osi gazociągu - wynikającej z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.Nr 01.97 poz.1055 z dnia 11.09.2001r) oraz z konieczności zachowania pasa montażowego. Po zrealizowaniu gazociągu, ewentualne zmniejszenie tej odległości może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządzającego tą siecią.

4) Ustala się ochronę obszaru i terenu górniczego „Słopnice” utworzonego Decyzją Ministra Środowiska Nr: DGe/MS/487-267/00 z dnia 13.01.2000r. z obowiązkiem uzgadniania realizacji nowych inwestycji na tym obszarze z Okręgowym Okręgiem Górniczym na etapie pozwolenia na budowę. Ustala się strefę ochronną od otworów eksploatacyjnych czynnych – 50 m, nieczynnych – min.5 m. Utrzymuje się rurociągi technologiczne gazu – realizacja obiektów w ich obrębie wymaga zachowania odległości zgodnie z przepisami szczególnymi i uzgodnienia z Zakładem Górnictwa Ropy i Gazu na etapie opracowywania projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

5) Ustala się ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane stosowanie gazu, ol1ju opałowego, energii elektrycznej, energii słonecznej itp.

6. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną

1) Ustala się zasilanie w energię elektryczną w oparciu o GPZ 110/30/15 kV „Łososina”, znajdujący się na terenie Limanowej.

2) Adaptuje się wszystkie linie elektroenergetyczne średnich i niskich napięć wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV dopuszczając ich rozbudowę na podstawie zbilansowanych potrzeb.

3) Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców siecią niskich napięć od stacji transformatorowych na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. Postuluje się sukcesywne kablowanie sieci.

4) Dopuszcza się realizację nowych (wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu) odcinków sieci średnich napięć i stacji transformatorowych w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie oraz w terenach rolnych.

5) Dla pozyskania źródeł czystej energii dopuszcza się realizację małych elektrowni wodnych bez konieczności zmiany planu, pod warunkiem uzyskania pozytywnych uzgodnień zgodnie z przepisami szczególnymi oraz nie naruszenia podstawowych ustaleń planu.

6) Ustala się obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami szczególnymi. Realizacja obiektów w obrębie tych sieci wymaga zgody Zakładu Energetycznego na etapie pozwolenia na budowę.

7. Zasady obsługi systemu łączności

1) Łączność telefoniczna zapewniona będzie przez Okręg Telefoniczny Limanowa poprzez centralę cyfrową w Słopnicach i w Limanowej. Ustala się rozbudowę istniejącego systemu poprzez powszechnie stosowane światłowody oraz zwiększenie pojemności central telefonicznych. Postuluje się sukcesywne kablowanie napowietrznej linii telefonicznej. Dopuszcza się realizację nowych odcinków sieci telefonicznych wynikających z potrzeb bez konieczności zmiany planu pod warunkiem nie naruszenia podstawowych ustaleń planu. Łączność telefonią komórkową zapewniona będzie poprzez projektowaną stację bazową telefonii komórkowej w Słopnicach Szlacheckich.

2) Łączność radiowo-telewizyjna zapewniona będzie przez telewizyjną stację przemiennikową TSP przy ul. Grunwaldzkiej w Limanowej oraz w Podłopieniu (gmina Tymbark).

8. Zabezpieczenie przed powodzią

1) W celu zabezpieczenia przed powodzią na obszarze gminy ustala się:

a) stosować zabiegi zwiększające naturalną retencyjność obszaru i stabilizację stoków,

b) zachować i rekonstruować obudowę biologiczną cieków wodnych,

c) wykluczyć z zainwestowania tereny zalewowe wysoką wodą o prawdopodobieństwie występowania 1% w oparciu o opracowania specjalistyczne,

d) realizować budowle zabezpieczające tereny obecnej skoncentrowanej zabudowy zagrożone powodzią.

2) Dla zatrzymania gwałtownych spływów wody, pozyskania rezerwuaru wody dla celów zaopatrzenia w wodę jak również rekreacji ustala się realizację małych zbiorników retencyjnych:

a) na Czarnej Rzece o powierzchni zalewu 1,14 ha, wysokości piętrzenia 3 m i całkowitej pojemności 11 tys. m³ - dla celów rekreacyjnych,

b) na Słopniczance w przysiółku Karczówka o powierzchni zalewu 3,8 ha, wysokości piętrzenia 8 m i całkowitej pojemności 105 tys. m³ - dla zaopatrzenia w wodę, ochrony p.powodziowej i p.pożarowej,

c) na Słopniczance w przysiółku Gwizdówka, dla celów rekreacyjnych i p.powodziowych.

3) Postuluje się wykorzystanie tych zbiorników dla celów energetycznych.

§ 17.

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

1. Dla terenów oznaczonych symbolami MN/UC, MN, MN/ML, UC, UI, UT, US, UTS, RM, P, ustala się stawkę procentową w wysokości 5 %

2. Dla pozostałych terenów ustala się stawkę procentową w wysokości 0 %.