Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. IX

    wyświetleń: 416

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. IX

III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW WYRÓŻNIONYCH NA RYSUNKU PLANU INDEKSAMI CYFROWYMI I SYMBOLAMI LITEROWYMI

§ 18.

1. Ustalenia dotyczące terenów o szczególnych uwarunkowaniach realizacyjnych, oznaczonych – oprócz symbolu indentyfikacyjnego wymienionego w § 5 ust. 9 – dodatkowo symbolem literowym:

/k” - obejmują eksponowane widokowo stoki i wierzchowiny. Obowiązuje zachowanie szczególnych warunków kształtowania architektury w krajobrazie według ustaleń zawartych w § 7 ust. 1. W przypadku przebudowy linii elektrycznych napowietrznej sieci rozdzielczej – obowiązuje ich kablowanie ( nie dotyczy przyłączy do posesji). Obowiązuje ograniczenie realizacji dopuszczonych w planie urządzeń infrastruktury technicznej tylko do przypadków uzasadnionych brakiem innych możliwości lokalizacji.

/pw” - atrakcyjne punkty widokowe. Zakaz zalesiania i zabudowy kubaturowej w promieniu 100 m. Zakaz realizacji naziemnych i napowietrznych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym masztów telefonii cyfrowej.

/kz” - stanowią strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej obiektów i zespołów zabytkowych, jednocześnie strefę ochrony archeologicznej. Wszelkie działania wymagają uzgodnienia służby ochrony zabytków.

ke” - stanowią strefę ochrony widokowej zespołów i obiektów zabytkowych. Obowiązuje zachowanie szczególnych warunków krajobrazowo – architektonicznych określonych każdorazowo przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

c1” i „c2” – strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarza czynnego o szerokości odpowiednio 50,0m i 150,0 m od granicy działki cmentarza. Ustalenia szczegółowe podano w § 19 przy symbolu „5.8.ZCc”.

/p” - stanowią obszary podmokłe bądź zagrożone stagnacją wód. W terenach tych adaptuje się istniejące zainwestowanie, natomiast przy realizacji nowych inwestycji kubaturowych oraz uzbrojenia terenu obowiązuje sporządzenie opracowania hydrologicznego i geologiczno-inżynierskiego w celu określenia warunków posadowienia i podpiwniczenia budynku. Inwestor obowiązany jest do zaprojektowania i realizacji systemu odwodnienia terenu.

/o” - są terenami podwyższonego ryzyka budowlanego zagrożone procesami erozyjno - osuwiskowymi. Podstawowym warunkiem inwestowania na tym terenie jest sporządzenie ekspertyzy geologiczno – inżynierskiej zarówno dla obiektów kubaturowych jak i urządzeń uzbrojenia terenu, która określi sposób posadowienia i konstrukcję obiektu. Zabudowa nie może być posadowiona bliżej niż 20,0 m od linii brzegowej cieku jeżeli mogłoby to naruszyć stateczność brzegu. Wyklucza się realizację gazociągów wysokociśnieniowych, magistralnych wodociągów oraz magistralnych kolektorów kanalizacyjnych ( nie dotyczy sieci rozdzielczej i przyłączy do posesji).W zagospodarowaniu działek szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe odwodnienie terenu ( zapobiegające stagnacji wód). Lokalizowanie obiektów kubaturowych oraz dróg dojazdowych w sposób nie wymagający wykonania większych robót ziemnych i nie powodujących podcięcia stoków.

/oc” - tereny osuwisk czynnych. Całkowity zakaz zabudowy. Wskazane zadrzewienie odpowiednio dobranymi gatunkami drzew. Dopuszczona stabilizacja osuwisk za pomocą budowli inżynierskich pod warunkiem zachowania zasad ochrony krajobrazu.

/zz” - tereny zagrożone okresowo wodami powodziowymi. W terenach tych adaptuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przebudowy lub modernizacji pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych minimalizujących zagrożenie powodziowe mieszkańców i mienia. W zagospodarowaniu działek należy unikać elementów, które mogą utrudniać swobodny spływ wód. Zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych. Wszystkie obiekty i działania inwestycyjne w tym terenie podlegają indywidualnej ocenie hydrologicznej w formie operatu hydrologicznego, zatwierdzonego przez administratora cieku. Obowiązuje zakaz prowadzenia robót budowlanych w pasie terenu do 15 m od linii brzegowej cieku.

/PG” - tereny położone w granicach obszaru i terenu górniczego „Słopnice 1”. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z właściwym Okręgowym Urzędem Górniczym.