Przejdź do stopki

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. X

    wyświetleń: 801

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. X

§ 19.

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnych funkcjach, wymienionych w § 5 ust. 9, wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej.

1.1.MN/UC – Tereny centrum mieszkalno-usługowego

Ustala się mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne z usługami jako podstawowe przeznaczenie terenu.

Utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacji z zastrzeżeniem zachowania ustaleń § 7 ust. 5.

Dopuszcza się usługi i rzemiosło nieuciążliwe w zrozumieniu przepisów wymienionych w § 5 ust.8 pkt 5 Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej realizacji obiektów towarzyszących o łącznej kubaturze powyżej 1000 m3 oraz realizacji parkingów towarzyszących powyżej 10 miejsc postojowych, sklepów i hurtowni powyżej 150 m2 powierzchni użytkowej, składów materiałów sypkich, warsztatów samochodowych powyżej trzech stanowisk, składnic złomu, zakładów przetwórstwa spożywczego, wszelkich ferm hodowlanych, tartaków, stacji paliw płynnych, lakierni i malarni, szklarni powyżej 500 m2, ubojni.

Obowiązuje zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych.

Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwania odpadów w sposób zorganizowany.

1.2.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Ustala się mieszkalnictwo jedno i dwurodzinne jako podstawowe przeznaczenie terenu z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności gospodarczej. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacji z zastrzeżeniem zachowania ustaleń § 7 ust. 5. Dopuszcza się przekształcenie starej zabudowy mieszkalnej na cele rekreacyjne. Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą w granicach działki, jeżeli szerokość działki nie zezwala na usytuowanie budynku wolnostojącego.

Dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych nie związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz garaży 1-2 stanowiskowych.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej realizacji obiektu o kubaturze powyżej 600 m³.

Dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

1.4.ML/MN – Tereny zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustala się mieszkalnictwo rekreacyjne jako podstawowe. Utrzymuje się istniejącą zabudowę z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i modernizacji z zastrzeżeniem zachowania ustaleń § 7 ust. 5.

Dopuszcza się realizację budynków jednorodzinnych oraz gospodarczych, nie związanych z gospodarstwem rolnym.

Dopuszcza się realizację usług podstawowych, nieuciążliwych związanych wyłącznie z obsługą funkcji rekreacyjnej i mieszkaniowej.

Obowiązują dodatkowo ustalenia jak dla terenu „1.2.MN”.

2. Tereny zabudowy usługowej.

2.1.UC – Tereny koncentracji usług centrotwórczych

Przeznaczenie podstawowe:

1) usługi centrotwórcze – obiekty użyteczności publicznej,

2) mieszkalnictwo jedno i wielorodzinne

Utrzymuje się istniejące usługi publiczne, usługi komercyjne i zakłady rzemieślnicze pod warunkiem, że ich uciążliwość nie przekroczy granic własności. Niezabudowane tereny przeznacza się na realizację nowych usług publicznych i nowej zabudowy mieszkaniowej oraz usług nieuciążliwych, przy zachowaniu warunków architektonicznych zawartych w § 7 pkt 5.

Dopuszcza się realizację innych usług komercyjnych z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zrozumieniu przepisu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

2.2.UO1 - Tereny usług oświaty.

Istniejące Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Nr 1 w centrum Słopnic (Plebańskie) do utrzymania, modernizacji i rozbudowy na warunkach określonych w § 7 ust. 5. Dopuszcza się wykorzystanie dla celów edukacyjnych i szkoleniowych. Obowiązuje utrzymanie istniejących miejsc parkingowych.

2.2.UO2/PG – Tereny usług oświaty.

Istniejący Zespół Szkoły Podstawowej i przedszkola w Słopnicach Górnych do adaptacji, modernizacji i rozbudowy. Obowiązuje zabezpieczenie niezbędnych miejsc postojowych. Obowiązują uzgodnienia z Okręgowym Urzędem Górniczym. Pozostałe ustalenia jak dla 2.2.UO1.

2.2.UO3 – Tereny usług oświaty.

Istniejąca Szkoła Podstawowa Nr 4 Podmogielicą do adaptacji. Dopuszcza się modernizację i rozbudowę oraz wykorzystanie dla celów edukacyjnych i szkoleniowych. Obowiązuje zabezpieczenie niezbędnych miejsc postojowych.

2.2.UO4 – Tereny usług oświaty.

Istniejąca Filia Szkoły Podstawowej Nr1 – na Granicach do adaptacji. Obowiązują ustalenia jak dla 2.2.UO3.

2.3.UK1/kz – Teren zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Chroniony w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” obejmuje zespół zabytkowego kościoła: kościół drewniany z przed 1776 r., ogrodzenie i dzwonnicę murowaną z poł. XIX w., wraz ze starodrzewiem. Strefa zamyka teren ograniczony potokiem od wschodu, drogą powiatową od zachodu i linią muru kościoła z pozostałych stron. Obowiązuje ochrona drewnianego kościoła, jego ogrodzenia i starodrzewu. Wymagane utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym, zachowanie formy, konserwacja wyposażenia kościoła. Wyklucza się wprowadzanie nowych obiektów budowlanych poza sieciami uzbrojenia terenu w otoczenie kościoła wyznaczone strefą. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wymagają uprzedniego uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zasady zagospodarowania terenu w strefie otuliny „B” wyznaczonej dla zespołu kościoła i założenia dworsko - parkowego zawarte są ustaleniach dla zabytkowego założenia ogrodu dworskiego i dworu oznaczonego symbolem „5.5.ZP/kz”.

2.3.UK2 – Tereny usług kultury.

Rezerwa terenu dla realizacji kościoła oraz innych obiektów sakralnych. Realizacja obiektów zgodnie z §7 ust.5 pkt 3 i 5). Utrzymuje się istniejące obiekty plebani dopuszczając ich modernizację i rozbudowę na warunkach określonych w §7 ust. 5 pkt 1 i 3. Obowiązuje zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych.

2.3.UK2/ke – Tereny usług kultury.

Rezerwa terenu jak dla 2.2.UK2, położona w strefie ochrony konserwatorskiej „B” od terenu 2.2.UK1/kz. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obowiązują ustalenia zawarte w § 7 ust.2 pkt 4.

2.3.UK3/PG – Teren usług kultury.

Istniejący kościół w Słopnicach Górnych do utrzymania. Dopuszcza się wykonywanie remontu i wszelkich prac modernizacyjnych. Obowiązuje zabezpieczenie niezbędnych miejsc postojowych. Wszelkie działania inwestycyjne należy uzgodnić z Okręgowym Urzędem Górniczym (OUG) przed wydaniem pozwolenia na budowę.

2.3.UK4 – Teren istniejącej kaplicy Podmogielicą.

Obowiązują ustalenia jak dla 2.3.UK3 za wyjątkiem zapisu dot. Uzgodnienia z OUG.

2.4.UZ - Tereny usług zdrowia.

Istniejący ośrodek zdrowia do utrzymania i modernizacji. Obowiązuje zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych.

2.5.UI – Tereny usług komercyjnych.

Przeznaczenie podstawowe – rzemiosło, handel detaliczny i hurtowy, gastronomia i inne rodzaje usług komercyjnych z wykluczeniem działalności wymagającej sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w zrozumieniu przepisu art. 51 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).

Utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nowej na warunkach określonych w § 7 ust.5. Dopuszcza się funkcję mieszkalnictwa dla właściciela zakładu oraz funkcję socjalno – biurową.

Obowiązują ustalenia w zakresie kształtowania architektury zgodnie z § 7 ust.5.

Obowiązuje zapewnienie niezbędnych miejsc parkingowych związanych z prowadzeniem funkcji usługowych.

Dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

Dla terenów oznaczonych „/PG” obowiązuje uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym przed wydaniem pozwolenia na budowę.

2.6.UZ/UTS – Tereny dla realizacji obiektów i urządzeń związanych z hydroterapią, profilaktyką i rekreacją.

Możliwa realizacja obiektów wypoczynkowych oraz zakładów przyrodo-leczniczych, w tym basenów kąpielowych oraz usług towarzyszących związanych z obsługą terenu.

Niezbędne opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej celem racjonalnego wykorzystania terenów przy równoczesnym zapewnieniu prawidłowych warunków dla funkcji hydroterapii, rekreacji i profilaktyki.

Dopuszcza się usługi towarzyszące, związane z obsługą terenu oraz realizację niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwania odpadów w sposób zorganizowany.

2.7.UT – Tereny usług turystyki i rekreacji

Rezerwa terenu pod usługi turystyczne na Dzielcu. Możliwa realizacja hoteli, gastronomii, obiektów konferencyjnych, schronisk, pól campingowych z domkami stałymi, zapleczy recepcyjnych, urządzeń higieniczno-sanitarnych dla campingów, terenów rekreacji otwartej, basenów, ścieżek zdrowia, boisk do gier, kortów tenisowych i towarzyszących parkingów. Obowiązuje wyposażenie w systemy lub urządzenia do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany.

2.8.US1/kz – Tereny usług sportu i rekreacji.

Istniejące boisko sportowe do adaptacji i modernizacji. Dopuszcza się realizację zapleczy, obsługi urządzeń higieniczno-sanitarnych, boisk do gier, kortów i towarzyszących parkingów.

2.8.US2 Tereny usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem urządzeń towarzyszących.

Rezerwa terenu dla realizacji boiska sportowego w osiedlu Zieleńskówka w pobliżu Czarnej Rzeki. Dopuszcza się realizację zapleczy, obsługi urządzeń higieniczno-sanitarnych, boisk do gier, kortów i towarzyszących parkingów.

2.8.US1/kz – Tereny usług sportu i rekreacji.

Istniejące boisko sportowe do adaptacji i modernizacji. Dopuszcza się realizację zapleczy, obsługi urządzeń higieniczno-sanitarnych, boisk do gier, kortów i towarzyszących parkingów.

2.8.UTS/zz - Tereny realizacji urządzeń sportu i rekreacji przywodnej.

Obowiązuje utrzymanie i uzupełnienie obudowy biologicznej cieków wodnych.

Możliwa realizacja urządzeń sportowych, otwartych boisk, pól namiotowych i innych urządzeń otwartej rekreacji.

Niezbędna realizacja podstawowych urządzeń sanitarnych, obiektów małej architektury. Dopuszcza się realizację parkingów oraz urządzeń recepcyjnych. Wymagane sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej. Obowiązują uzgodnienia z zarządzającym ciekami wodnymi.

3. Tereny użytkowane rolniczo

3.1.R - Tereny rolne, podlegające ustawowym ograniczeniom przeznaczenia na cele nierolnicze.

Obowiązuje racjonalne stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oraz całkowity zakaz ich stosowania w strefach ochrony ujęć wody, w pasie do 40,0 m od koryt wód powierzchniowych, a także w terenach podmokłych oraz narażonych na stagnację wód. Z wyłączeniem stref linii energetycznych, stref sanitarnych, stref konserwatorskich, gazociągów oraz pasów drogowych dopuszczona realizacja małych budynków gospodarczych do 35 m² powierzchni zabudowy, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, sadownictwem lub pszczelarstwem. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie. Dopuszczona modernizacja i wymiana istniejącej substancji mieszkaniowej i gospodarczej przy uwzględnieniu szczególnych warunków architektoniczno – krajobrazowych, o których mowa w § 7 ust. 1 i 5. Dopuszczona adaptacja istniejącej zabudowy na cele agroturystyki, turystyki i rekreacji indywidualnej.

Dopuszcza się tworzenie nowej zabudowy zagrodowej przez osoby posiadające gospodarstwo rolne, które nie posiadają zabudowy zagrodowej.

Dopuszczona realizacja podstawowego uzbrojenia terenu i dróg dojazdowych. Możliwa realizacja niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji, w tym wyznaczenie ciągów spacerowych, ścieżek rowerowych i konnych. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych.

Dopuszcza się zalesienie (zadrzewienie) terenów opatrzonych dodatkowym indeksem „/o”.

3.2.R/ke – Tereny rolne obejmujące grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegające ochronie przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze, położone w strefie otuliny „B” zespołów i obiektów zabytkowych.

Utrzymuje się istniejące zainwestowanie. Dopuszcza się realizację podziemnego uzbrojenia terenu. Dopuszcza się modernizację i wymianę substancji mieszkaniowej na warunkach jak dla terenów 3.1.R. Wymagane uzgodnienia z właściwymi służbami konserwatorskimi.

3.3.R/k – Tereny rolne o szczególnych wartościach krajobrazowych stoków i wierzchowin eksponowanych widokowo.

Ochrona przed zmianą użytkowania rolniczego. Zakaz zadrzewiania i zakrzaczania. Utrzymuje się istniejące zainwestowanie z dopuszczeniem wymiany substancji budowlanej, modernizacji i remontów przy uwzględnieniu szczególnych warunków architektoniczno – krajobrazowych. Dopuszczona realizacja podziemnego uzbrojenia terenu i dróg dojazdowych oraz niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych. Pozostałe ustalenia jak w § 7 ust.1 i 3 oraz § 18 „/k”.

3.4.R/pw - Tereny widokowo-krajobrazowe, obejmujące atrakcyjne punkty widokowe na terenach rolnych – do ochrony.

Obowiązuje utrzymanie rolniczego użytkowania. Dopuszcza się zagospodarowania na cele turystyczno-rekreacyjne bez obiektów kubaturowych. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury.

Obowiązuje zakaz realizacji naziemnych i napowietrznych urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zakaz zalesiania i zadrzewiania.

3.5.RM Tereny o funkcji podstawowej zabudowy zagrodowej.

1. Budownictwo związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego stanowi podstawowe przeznaczenie terenu i ma pierwszeństwo przed innymi funkcjami uzupełniającymi.

1) Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się:

a) mieszkalnictwo jednorodzinne,

b) rzemiosło oraz usługi towarzyszące, wyłącznie nieuciążliwe, nie wymagające realizacji obiektu o kubaturze powyżej 800 m3.

2) Zakaz realizacji sklepów i hurtowni powyżej 200 m2 powierzchni użytkowej, składów materiałów sypkich, składnic złomu, warsztatów samochodowych powyżej 2 stanowisk, lakierni i malarni, szklarni o powierzchni powyżej 500 m2, przetwórni spożywczych, wszelkich ferm hodowlanych powyżej 10 DJP, ubojni zwierząt.

3) Dopuszcza się realizację budynków na cele wymienione w pkt 1 lit b), budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz garaży do 3 stanowisk.

4) Dopuszcza się przekształcenie starej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na cele rekreacyjne, z warunkiem zachowania formy architektonicznej obiektów. Istniejącą zabudowę adaptuje się z dopuszczeniem przebudowy, odbudowy, rozbudowy i modernizacji z zastrzeżeniem zachowania ustaleń § 7 ust. 5.

2. Linie rozgraniczające terenu mogą być przesunięte w kierunku terenów rolnych „R” na odległość do 10,0 m w przypadku konieczności zachowania warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w przypadkach wynikających z podziału własnościowego lub z innych ustaleń planu.

3.6.R/ZL Tereny rolne proponowane do zalesień lub zadrzewień chronione przed zainwestowaniem.

Zakaz zainwestowania i zakładania trwałych upraw ogrodniczych ( plantacji). Zalesianie (zadrzewianie) wyłącznie za zgodą lub na wniosek właściciela gruntu. Dobór składu gatunkowego stosownie do naturalnych siedlisk lasów Gorców i Beskidu Wyspowego.

3.7.R/UTSz - Tereny rolne – rejony wskazane dla realizacji urządzeń związanych z rozwojem sportów zimowych z dopuszczeniem usług towarzyszących na warunkach określonych w § 13 ust.2.

Obowiązuje sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej i krajobrazowej zaopiniowanej przez Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną.