Przejdź do stopki

CHWAŁA NR XVII/103/04 cz. XI

    wyświetleń: 622

Treść

UCHWAŁA NR XVII/103/04 cz. XI

4. Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

4.1.P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i innych obiektów związanych z techniczną obsługą gminy.

Utrzymuje się istniejące zainwestowanie.

Dopuszcza się realizację nowych obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych (tartaki, zakłady drzewne, ubojnie, piekarnie, zakłady obsługi motoryzacji itp.) pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic pozostających w dyspozycji inwestora.

Dopuszcza się uzupełniającą funkcję mieszkalną dla właścicieli zakładów oraz socjalno-biurową pod warunkiem właściwego założenia stref izolacyjnych i zieleni w celu wykluczenia kolizji funkcjonalnych terenów.

Dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. Obowiązuje wyposażenie w systemy do utylizacji ścieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowany. W przypadku powstania ścieków o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, obowiązuje realizacja urządzeń podczyszczających.

Obowiązuje realizacja niezbędnych miejsc parkingowych i zainstalowanie separatorów błota i ropopochodnych na odpływach kanalizacji deszczowej.

5. Tereny zieleni i wód.

5.1.WS/zz- Tereny wód otwartych ze strefą ekologiczną o szerokości nie mniejszej niż 15,0 m, obejmujące wody powierzchniowe z obudową biologiczną zadrzewione i zalesione.

1) Zasadą, z określonymi niżej wyjątkami, jest utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym. Utrzymanie zespołów łęgowych w składzie gatunkowym nawiązującym do warunków siedliskowych przy preferowaniu gatunków niezbyt wysokich.

Obowiązuje jej ochrona przed zabudową kubaturową. Techniczne umocnienia brzegów możliwe są w miejscach intensywnej erozji bocznej zagrażającej istniejącej zabudowie i drogom. Dopuszczona realizacja urządzeń związanych z rekreacją przywodną i wypoczynkiem ( miejsca biwakowe, ścieżki rowerowe i spacerowe) w oparciu o koncepcje programowo- przestrzenne, przy uwzględnieniu zagrożenia powodzią. Możliwa realizacja ujęć wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych. Możliwa realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiorników zmniejszających zagrożenie powodziowe z dopuszczeniem ich wykorzystania rekreacyjnego i energetycznego. Patrz także ustalenia w § 17 ust.2 pkt 7. W granicach terenu „WS/zz” winien być zabezpieczony dostęp do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz w celu wykonania obowiązków administratora cieku.

2) Na tych terenach mogą być jedynie prowadzone roboty w zakresie:

a) Poprawy warunków przepływu wód, w tym roboty regulacyjne i konserwacyjne koryta potoku.

b) Prowadzenia ciągów komunikacyjnych i innych inwestycji liniowych po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pozwoleń od stosownych organów administracji,

c) Prowadzenia działalności komercyjnej nie będącej w sprzeczności z art. 83 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. Nr 115 poz. 1229), oraz z innymi ustaleniami planu,

d) Lokalizacji obiektów mogących poprawić warunki ekologiczne zlewni (np. lokalne oczyszczalnie ścieków) na warunkach szczególnych. Należy posadowić obiekty powyżej zwierciadła wody o prawdopodobieństwie wystąpienia równym 1%. Teren wybrany pod inwestycję winien być zabezpieczony przed erozyjnym działaniem wód. Względy techniczne i ekonomiczne jednoznacznie winny przemawiać za przyjęciem wybranego rozwiązania.

e) Zakaz lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów szczególnych.

5.2.ZL - Tereny leśne obejmujące grunty „Ls” zgodnie z ewidencja gruntów.

Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania gruntów na cele nieleśne i ograniczenie realizacji obiektów nie związanych z gospodarką leśną z wyjątkiem przypadków dopuszczonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą o lasach. Właściciele lasów obowiązani są do trwałego utrzymania lasu i zapewnienia ciągłości ich użytkowania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów może nastąpić zmiana lasu na użytek rolny na zasadach i w trybie przepisów art 13 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz.U. z 2000 roku Nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami).

5.3.ZL - Tereny lasów państwowych. - Obowiązują ustalenia jak dla „5.2.ZL”.

5.4.LZ - Tereny zadrzewione obejmujące grunty „Lz” zgodnie z ewidencją gruntów.

Wskazana zamiana terenów zadrzewionych (Lz) na tereny leśne (Ls),. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarka leśną. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji oraz urządzeń sportu, turystyki i wypoczynku. Wszelkie działania należy prowadzić na warunkach wynikających z przepisów szczególnych. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej.

5.5.ZP/kz – Teren zabytkowego założenia dworsko-parkowego obejmującego ogród dworski z XVIII/XIX w.– decyzja nr 99/82 z dnia 26. 02. 1982 r. KS.A. – 299 i dwór murowany z XIX w.- decyzja nr 550/94 z dnia 1. 07. 1994r., KS. A. - 750

Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” obejmuje teren w obrębie działki istniejącego parku z dworem oraz boisko sportowe. Obowiązuje ochrona dawnego założenia ogrodowo - parkowego z zakazem dalszego podziału nieruchomości oraz lokalizacji na tym terenie jakichkolwiek obiektów budowlanych z wyłączeniem sieci uzbrojenia terenu. Wymagana rewaloryzacja założenia, remont kamiennego ogrodzenia, pielęgnacja drzewostanu. Obowiązuje ochrona budynku dworu – zakaz jego rozbudowy i nadbudowy. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w strefie wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Utrzymuje się istniejącą funkcję mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji usług kultury, turystyki i rzemiosła artystycznego.

Strefa otuliny „B” ustalona łącznie dla d. założenia ogrodu dworskiego i dworu oraz kościoła parafialnego. Obejmuje ona teren między założeniem parkowym a drogą gminną od wschodu, od północy pas terenu w otulinie parku o szerokości ok. 20 m wzdłuż muru, teren istniejących magazynów i składów do drogi gminnej. Po przekroczeniu potoku Słopniczanka w strefie pozostaje zielona skarpa i podskarpie naprzeciw kościoła, niezabudowane otoczenie zespołu kościoła od południa i wschodu w pasie o szerokości ok. 30 m. W strefie obowiązuje ograniczenie zabudowy tzn. dopuszcza się przebudowę istniejących budynków i realizację nowych między wschodnią granicą parku a drogą gminną. Na pozostałym terenie objętym strefą obowiązuje zakaz zabudowy. Wszelkie działania w obrębie strefy związane z realizacją budynków (w terenie dopuszczonym do zabudowy), urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury, nasadzeniami drzew i krzewów, prace związane ze zmianą ukształtowania terenu wymagają uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wskazana likwidacja bazy magazynowo- składowej zrealizowanej na terenie historycznego założenia, w przypadku konieczności jej zachowania wymagana estetyzacja zabudowy i uporządkowanie terenu.

5.6.ZCc - Tereny cmentarzy czynnych.

Istniejące cmentarze ze strefą sanitarną w Słopnicach Górnych (Karczówka) i na osiedlu Chochołówka (wraz z Poszerzeniem). Odległość granic cmentarza od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zakładów produkcji żywności, zakładów gastronomicznych( żywienia zbiorowego), magazynów i hurtowni spożywczych oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych – wynosi co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150m od cmentarza posiada sieć wodociągową a wszystkie budynki są do niej podłączone. W promieniu do 500m od cmentarza nie mogą znajdować się bez zgody władz sanitarnych zbiorniki wodne służące zaopatrzeniu ludności w wodę pitną i dla potrzeb gospodarczych. W strefie do 50 m od cmentarza dopuszcza się obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosło kamieniarskie i inne drobne usługi komercyjne z wyłączeniem gastronomii i produkcji spożywczej. Obowiązuje urządzenie parkingu przycmentarnego. Rozbudowa cmentarza dopuszczona na terenach rolnych, pod warunkiem, że strefa sanitarna 50 m od granic cmentarza nie obejmie terenów budowlanych i istniejących budynków mieszkalnych, a w strefie do 150 m nie znajdą się studnie i ujęcia wody.

5.7.ZCz – Teren cmentarza zamkniętego, położonego w centrum Słopnic. Dopuszcza się realizację parkowej zieleni urządzonej.

6. Tereny komunikacji

(ustalenia szczegółowe w § 12).

6.1. Układ nadrzędny dróg publicznych

6.1. KDp-Z – Istniejace drogi powiatowe klasy Z

6.1.KDp/r-Z – Projektowany odcinek drogi powiatowej klasy Z

6.2. Układ lokalny dróg publicznych

6.2.KDL – Drogi gminne lokalne klasy L

6.2.KDD – Drogi gminne lokalne klasy D

6.3. Inne

6.3. KP - parkingi

7. Tereny infrastruktury technicznej.

7.1. Elektroenergetyka.

7.1.a.E - Istniejące linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV – do utrzymania, modernizacji i rozbudowy.

Dopuszcza się - w terenach rolnych R (z wyłączeniem obszaru GPN i terenów R/k, R/pw) realizację nowych linii i stacji transformatorowych stosownie do rozwiązań technicznych, pod warunkiem zachowania możliwości realizacji innych ustaleń planu. Postuluje się kablowanie linii w terenach eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin, oznaczonych dodatkowym symbolem literowym „/k” oraz w terenach zainwestowanych. Strefy ochronne linii ustalać należy każdorazowo w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji projektowanych na terenie sąsiadującym z linią.

7.2. Gazownictwo przewodowe.

7.2.a.G Istniejący gazociąg wysokoprężny Łąkta – Słopnice wraz z odgałęzieniem do Limanowej i do stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia w Słopnicach do utrzymania.

Obowiązuje zachowanie stref ochronnych zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 16 ust.2 pkt 4, p.pkt 2.

7.2.b.G - Rezerwa terenu dla realizacji gazociągu wysokoprężnego Słopnice–Krościenko. Obowiązują ustalenia zawarte w § 16 ust.2 pkt 4, p.pkt 3.

7.2.c.G – Istniejąca sieć gazowa średniego ciśnienia do utrzymania, modernizacji i rozbudowy. Obowiązuje zachowanie odległości sieci od obrysu obiektów terenowych zgodnie z przepisami szczególnymi. Pozostałe ustalenia zawarte w § 16 ust.2 pkt 4.

7.2.d.G - Teren urządzeń gazownictwa i istniejąca stacja redukcyjno-pomiarowa gazu ziemnego do utrzymania.

Obowiązuje zachowanie strefy ochronnej jak dla 7.2.a.G.

7.2.e.G – Teren istniejących otworów produkcyjno-gazowych eksploatowanych. Obowiązuje zachowanie strefy ochronnej w wielkości 50 m. Pozostałe ustalenia zawarte w § 16 ust.2 pkt 4, p.pkt 4.

7.2.f.G – Teren istniejących otworów produkcyjno-gazowych zlikwidowanych. Obowiązuje zachowanie strefy ochronnej w wielkości min. 5 m. Dopuszcza się możliwość ich indywidualnych weryfikacji przez kierownika ruchu zakładu górniczego z udziałem państwowego nadzoru górniczego tj. Okręgowego Urzędu Górniczego.

7.2.g.G – Istniejące, czynne rurociągi technologiczne gazu związane z otworami produkcyjno-gazowymi do utrzymania.

Obowiązuje zachowanie stref ochronnych w wielkościach:

1. od budynków mieszkalnych zabudowy jedno- i wielorodzinnej – 20 m,

2. od budynków gospodarczych i garaży – 15 m,

3. od budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – 35 m,

4. od parkingów - 20 m,

5. od przewodów kanalizacyjnych, kanałów cieplnych, kanalizacyjnych, wodociągowych 7m.

7.2.h.G – Istniejące, nieczynne rurociągi technologiczne gazu, związane z otworami produkcyjno-gazowymi 7.2.f.G.

Od tych rurociągów strefy ochronnej nie ustala się.

7.3. Zaopatrzenie w wodę.

7.3.a.Wz Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.

Istniejące ujęcia wody dla wodociągów zbiorczych i lokalnych – do utrzymania, modernizacji i rozbudowy, o ile nie spowoduje to kolizji z innymi ustaleniami planu. W strefie ochrony bezpośredniej obowiązuje zakaz realizacji obiektów i urządzeń nie związanych z ujęciem wody. Obowiązek ustanowienia sanitarnej strefy ochrony pośredniej według przepisów szczególnych.

7.3.b.Wz Tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, zbiorniki wyrównawcze do utrzymania, rozbudowy i modernizacji o ile nie spowoduje to kolizji z innymi ustaleniami planu.

7.3.c.Wz – Rejony projektowanych ujęć wody dla wodociągów zbiorczych – do realizacji.

Możliwa zmiana lokalizacji wynikająca z projektów technicznych pod warunkiem, że nie spowoduje kolizji z innymi ustaleniami planu. Obowiązek ustanowienia sanitarnych stref ochrony według przepisów szczególnych.

7.3.d.Wz - Teren projektowanych zbiorników wodociągowych – do realizacji.

Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji zbiorników oraz niezbędnych urządzeń sieciowych, w tym pompowni nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, że nie spowoduje kolizji z innymi ustaleniami planu.

7.3.WS1Rezerwa terenu dla realizacji małego zbiornika retencyjnego o funkcji rekreacji na Czarnej Rzece – dopływie Słopniczanki.

Dopuszcza się zmianę lokalizacji zbiornika wynikającą z opracowań technicznych. Pozostałe ustalenia jak w §16 pkt. 2. ust. 7.

7.3.WS2Rezerwa terenu dla realizacji małego zbiornika retencyjnego o funkcji zaopatrzenia w wodę i rekreacji na Słopniczance w przysiółku Karczówka. Ustalenia jak dla „7.3.WS1”.

7.3.WS3 – Rejon lokalizacji małego zbiornika retencyjnego o funkcji rekreacyjnej w przysiółku Gwizdówka.

Szczegółowa lokalizacja do ustalenia na podstawie opracowań technicznych pod warunkiem nie naruszenia innych ustaleń planu i uzyskania uzgodnień zgodnie z przepisami szczególnymi.

w-1 – Główne przewody wodociągowe – istniejące do utrzymania i rozbudowy. Możliwa realizacja nowych odcinków sieci nie wyznaczonych na rysunku planu zgodnie z opracowaniami technicznymi. Realizacja inwestycji w terenie sąsiadującym z wodociągiem wymaga zachowania odnośnych warunków technicznych oraz uzgodnienia z administratorem sieci.

w-2 – Główne przewody wodociągowe – projektowane. Dopuszcza się zmianę trasy wodociągów wynikającą z opracowań technicznych. Warunki realizacji inwestycji w sąsiedztwie wodociągu jak dla „w-1”.

7.4. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków.

7.4.a.K – Teren urządzeń do utylizacji ścieków dla realizacji wysokosprawnej, zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Słopnic. Możliwa korekta wyznaczonego terenu wynikająca ze szczegółowych rozwiązań technicznych pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic terenu będącego w dyspozycji inwestora.

7.4.b.K - Teren urządzeń do utylizacji ścieków. Rezerwy terenu dla realizacji oczyszczalni ścieków dla przysiółka Zadziele i Bace. Możliwa korekta wyznaczonych terenów lub inna lokalizacja, nie kolidująca z innymi ustaleniami planu, wynikająca ze szczegółowych rozwiązań technicznych i pozyskanego przez inwestora terenu pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granic terenu będącego w dyspozycji inwestora.

k-1 - Główne sieci kanalizacji sanitarnej do realizacji. Dopuszcza się korektę ich przebiegu oraz realizację nowych odcinków sieci, wynikającą z opracowań technicznych. Dopuszcza się realizację niezbędnych urządzeń sieciowych, w tym przepompowni ścieków nie wyznaczonych na rysunku planu, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu w terenach pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, że nie spowoduje ona na działkach przyległych ograniczenia praw własności lub możliwości ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu – bez zgody właściciela lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzającej ograniczenia w użytkowaniu.

Kp - Przepompownie ścieków sanitarnych do realizacji. Dopuszcza się zmianę lokalizacji wynikającą ze szczegółowych opracowań technicznych. Dopuszcza się realizację przepompowni nie wyznaczonych na rysunku planu na warunkach określonych dla „k-1”

7.5. Gospodarka odpadami.

7.5.a.O – Tereny urządzeń do utylizacji odpadów – istniejące, administrowane przez miasto Limanowa składowisko odpadów do utrzymania. Obowiązuje zachowanie strefy ochronnej 300 m. W zakresie gospodarki odpadami obowiązują nadto ustalenia jak w § 16 ust. 4.

7.6. Łączność

7.6.T - Tereny urządzeń łączności dla realizacji stacji nadawczej cyfrowej telefonii komórkowej. Możliwa realizacja urządzeń nadawczych i anten stacji telefonii pod warunkiem, że nie będą one wywierały negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz nie będą oddziaływać niekorzystnie na środowisko przyrodnicze i kulturowe. Po uruchomieniu stacji oraz w przypadku zmiany warunków pracy obiektu obowiązuje wykonanie pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 16 ust.1 pkt 14.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słopnice.

§ 22.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega także publikacji na stronie internetowej Gminy Słopnice.

Przewodniczący Rady
Józef Filipiak