Przejdź do stopki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/04

    wyświetleń: 691

Treść

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/04
Rady Gminy Słopnice z dnia 26.08.2004r

Rozstrzygnięcie Rady Gminy – podjęte w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. Rozstrzygnięcie Rady Gminy – podjęte w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Gminy Słopnice po przeanalizowaniu uwag wniesionych do projektu planu przez Kazimierza Ranosza, zam. Młynne 244 - dot. dz. nr 1108/2, Jan Ranosza, zam. Mordarka 56 - dot. dz. nr 1108/3, Krystynę Franczak, zam. Słopnice 585 - dot. dz. nr 1108/4, Sylwię Ranosz, zam. Limanowa, ul. J.Marka 19A/11 - dot. dz. Nr 1108/5 oraz Iwonę Ranosz, zam. Limanowa, ul. J.Marka 19A/11 - dot. dz. Nr 1108/6, które nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Słopnice, podjęła decyzję, w której podtrzymuje stanowisko przedstawione przez Wójta Gminy.

Uzasadnienie:

W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plany miejscowe muszą być zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Ustalenia zawarte w „Studium” są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych. Art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że „plan miejscowy uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium”.

Studium określające politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, zostało uchwalone przez Radę Gminy Słopnice Uchwałą Nr XII/86/99 z dnia 22 grudnia 1999 r.
Według ustaleń Studium, o którym mowa powyżej teren działek Nr 1108/2 -1108/6 położony jest w strefie widokowo-krajobrazowej chronionej przed wprowadzeniem nowej zabudowy, zalesieniem oraz liniami napowietrznymi. Istniejąca zabudowa do utrzymania; w obrębie istniejących siedlisk możliwość niewielkich uzupełnień. Teren położony jest także w strefie ochrony krajobrazu „K”, w której zabudowa winna ograniczać się do terenów istniejących przysiółków i nie powodować rozpraszania budynków po stokach. W rejonie działek wymienionych powyżej Studium nie wyznacza obszarów pod zabudowę, co automatycznie wyklucza możliwość przeznaczenia tego terenu w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W przeciwnym razie nie byłaby zachowana zgodność ustaleń planu ze Studium, co uniemożliwiałoby uchwalenie miejscowego planu dla całego obszaru gminy.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr: 1108/2, 1108/3, 1108/4, 1108/5 i 1108/6 położone są w terenach rolnych („R/K”) o szczególnych walorach krajobrazowych stoków i wierzchowin eksponowanych widokowo, chronionych przed zmianą użytkowania rolniczego z zakazem zadrzewiania i zakrzaczania. Na tych terenach (w projekcie planu) utrzymuje się istniejące zainwestowanie (siedliska) z dopuszczeniem wymiany substancji budowlanej, modernizacji i remontów przy uwzględnieniu szczególnych warunków architektoniczno – krajobrazowych. Dopuszcza się realizację podziemnego uzbrojenia terenu i dróg dojazdowych oraz niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji. Zakaz podziału gruntów dla celów budowlanych. Taki zapis zachowuje zgodność z ustaleniami Studium.

Ponadto zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu, w tym między innymi Wojewodę, Zarząd Województwa i Powiatu.

Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 28 lutego 2004 roku przekazał informacje i wnioski w formie wytycznych z materiałów do planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego oraz ustaleń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego – o uwzględnienie ich w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice. W punkcie 1 dot. „Rozwoju systemu osiedleńczego” Marszałek Województwa podaje wytyczne, że „- należy ograniczyć rozproszenie budownictwa poprzez intensyfikację wykorzystania terenów mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania, rozszerzenie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy miejscowości w pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone zabudową rozproszoną oraz zrezygnować z wprowadzania nowej i utrwalania istniejącej zabudowy w terenach otwartych”. W punkcie 2 dot. „Ochrony zasobów kulturowych i kształtowania krajobrazu” podaje, że „- należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z położenia w obszarze o wysokich walorach krajobrazowych, podporządkowując rozwiązania ochronie krajobrazu i powstrzymania od degradacji – obszar objęty przedmiotowym mpzp znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu utworzonym Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 roku)

W związku z powyższym położenie działek, których dotyczą uwagi w partiach szczytowych grzbietu objętego wg „Studium” ochroną krajobrazową, z dala od istniejących siedlisk oraz ze względu na brak infrastruktury technicznej – tj. energii elektrycznej, gazu, telefonu, kanalizacji i wodociągu, wyklucza możliwość ich przeznaczenia pod zabudowę.

2. Rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Ustala się w następujący sposób realizowanie i finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy:

1) Inwestycje mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego:

a) oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacja sanitarna – I Etap planowany w latach 2004-2006 – budowa finansowana ze środków własnych oraz z dotacji z UE.

b) Kanalizacja sanitarna – II Etap planowany w latach 2007-2013 – budowa finansowana ze środków własnych oraz z dotacji UE.

2) Zaopatrzenie w wodę:

a) ujęcie wody, zbiornik oraz sieć wodociągowa – planowane wykonanie w latach 2004-2006 - budowa finansowana ze środków własnych oraz z dotacji z UE.

b) sieć wodociągowa - planowane wykonanie w latach 2007-2013 - budowa finansowana ze środków własnych oraz z dotacji z UE.

Przewodniczący Rady
Józef Filipiak