Przejdź do stopki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/04

    wyświetleń: 492

Treść

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/04
Rady Gminy Słopnice z dnia 26.08.2004r

U Z A S A D N I E N I E

do stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice” zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/86/99 Rady Gminy Słopnice z dnia 22 grudnia 1999r.

Zgodnie z § 3 tekstu „Studium” – ustalenia Studium są wiążące dla organów Gminy przy sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

 • priorytetów strategii i polityki rozwoju Gminy,

 • ochrony i rehabilitacji środowiska przyrodniczego, kulturowego i ochrony krajobrazowej,

 • zasad i kierunków rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej,

 • terenów wymagających przekształceń w zakresie dotychczasowych funkcji i sposobów użytkowania.

  W odniesieniu do polityki przestrzennej, za priorytety rozwoju Studium przyjmuje:

  • pierwszoplanową aktywizację gospodarczą obszarów charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami uzbrojenia i koncentracją zainwestowania przy głównych szlakach komunikacyjnych,

  • „specjalizację” funkcji w poszczególnych rejonach Gminy, w nawiązaniu do naturalnych predyspozycji środowiska,

  • ochronę zasobów przyrody, w tym zachowanie uwarunkowań wynikających z położenia Gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu (obejmującego dawne województwo nowosądeckie),

  • ochronę lasów i terenów do zalesienia, korytarzy ekologicznych, wód, gruntów rolnych i czystości powietrza,

  • ochronę środowiska miejscowych (obiektów miejscowych, zabytków, tradycji budownictwa) oraz podporządkowanie działań miejscowych zasadom ochrony krajobrazu miejscowych.

   Uszczegółowienie miejscowych zasad – jak stanowi Studium – winno nastąpić w planach miejscowych.

   Strukturę funkcjonalno-przestrzenną Gminy tworzą:

   1. Obszary przyrodnicze:

   1) zalesionych grzbietów i dolin o dominacji funkcji ekologicznych i ochronnych, z dopuszczeniem rozwoju turystyki i rekreacji wraz z obsługą turystyki górskiej, narciarstwa, leśnictwa i pasterstwa, infrastruktury technicznej i funkcji naukowo-badawczych

   2) pogórza rolno-zadrzewieniowe, lokalnie osadnicze, pogórza Beskidu Wyspowego z dominacją rolnictwa, turystyki i rekreacji z dopuszczeniem rozwoju osadnictwa w obrębie istniejących skupisk zabudowy; północne stoki do rozwoju sportów zimowych, zwiększenie zalesień i zadrzewień,

   3) Strefa doliny Słopniczanki - osadnicza do intensywniejszego rozwoju społeczno-gospodarczego; pod warunkiem ochrony wartości przyrodniczych oraz wysokich standardów środowiska.

   2. Obszary chronione przed zainwestowaniem z uwagi na dominację funkcji ekologicznych i ochronnych:

   1) strefy ochrony ekosystemów leśnych i środowisk przejściowych, chronione przed zainwestowaniem ze względu na funkcje ekologiczne, rekreacyjne i walory krajobrazowe, na ściśle określonych warunkach dopuszczona funkcja turystyki, rekreacji, leśnictwa i infrastruktury technicznej, istniejące obiekty do utrzymania i modernizacji,

   2) strefy widokowo-krajobrazowe, korytarze ekologiczne, tereny otwarte w tym grunty chronione na mocy ustawy

   3) strefa ekologiczna dolin potoków, częściowo zagrożona powodziami – tworząca wraz z ciągami ekologicznymi oraz chronionymi ciągami widokowymi podstawowy ruszt ekologiczny na terenie Gminy,

   4) parki, cmentarze, znaczące zespoły zieleni urządzonej.

   Studium dopuszcza – na ściśle określonych warunkach:

   • zainwestowanie w strefach ekologicznych w sposób nie stanowiący zagrożenia funkcji stref,

   • rozwój zainwestowania terenów mieszkaniowych, usług publicznych i komercyjnych – jako obszarów wielofunkcyjnych z cechami lokalnych zespołów centrotwórczych,

   • obiekty i urządzenia produkcji rolniczej i obsługi gospodarki rolnej z towarzyszącym mieszkalnictwem,

   • działalność gospodarczą i obsługę techniczno-gospodarczą gminy i wsi,

   • obiekty i urządzenia związane z turystyką, sportami zimowymi i rekreacją.

    W wymienionych wyżej strefach i obszarach wydzielone zostały tereny do ograniczenia rozwoju – obejmujące:

    • osuwiska czynne i tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych,

    • wolne od zainwestowania kompleksy leśno-rolne,

    • strefy ekologiczne potoków z zagrożeniem powodziowym.

     Mając na uwadze ustalenia „Studium” – w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice uwzględniono – z uszczegółowieniem i dostosowaniem do problematyki planu miejscowego – oraz sformułowano ściśle określone warunki zagospodarowania i wykorzystania terenów, z jednoczesnym wykorzystaniem opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla obszaru całej gminy – w zakresie:

     • ochrony ciągów i stref ekologicznych,

     • ograniczenia zabudowy w terenach potencjalnie osuwiskowych (podwyższonego ryzyka budowlanego) oraz zakazu zabudowy na terenach czynnych osuwisk,

     • ochrony stref ekologicznych potoków z zakazem nowej zabudowy kubaturowej,

     • poprawy retencyjności obszaru, zachowania i rekonstrukcji obudowy biologicznej cieków i obszarów źródliskowych oraz ochrony wód podziemnych,

     • ograniczenia nowej zabudowy w strefie rolno-leśnej,

     • ochrony przed zabudową zwartych kompleksów gleb chronionych, o relatywnie najlepszych klasach bonitacyjnych w Gminie,

     • podporządkowania nowej zabudowy zasadom ochrony krajobrazu,

     • ochrony dóbr kultury,

     • koncentracji nowej zabudowy w wyznaczonych w „Studium” obszarach wielofunkcyjnych (mieszkalnictwo, usługi publiczne i komercyjne, rzemiosło i drobny przemysł usługowy – z obsługą komunikacyjną i infrastrukturą techniczną) z jednoczesnym podporządkowaniem kryteriów rozpatrzenia zgłoszonych do planu wniosków zasadom określonym w „Studium”,

     • stworzenia warunków rozwoju urządzeń produkcyjnych i obsługi technicznej gminy

     • stworzenia warunków rozwoju dla funkcji turystyki, sportu, rekreacji i hydroterapii.

      W zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z zasadami przyjętymi w „Studium”:

      • zachowano nadrzędny układ komunikacyjny dróg powiatowych, zabezpieczając możliwość modernizacji dla uzyskania właściwych parametrów technicznych,

      • adaptowano lokalny układ komunikacyjny dróg gminnych i dojazdowych z zabezpieczeniem rozwoju i modernizacji,

      • uwzględniono zasady rozwiązania gospodarki ściekowej z zaplanowaniem skanalizowania wsi z odprowadzeniem ścieków na zbiorczą oczyszczalnię zlokalizowaną na granicy z gminą Tymbark, dla przysiółków Zadziele, Barszcze, Pogorzelisko-Podwesoła Bace i Przylaski na małe pełnosprawne oczyszczalnie ścieków, a dla części pozostałej dopuszczono systemy lokalne oraz rozwiązania indywidualne,

      • w zakresie zaopatrzenia w wodę przewidziano możliwość rozbudowy wodociągów wiejskich oraz realizację nowych wodociągów zbiorczych i lokalnych

      • w zakresie gospodarki odpadami przewidziano segregację odpadów w miejscu ich wytwarzania i wywóz na istniejące na terenie gminy Słopnice składowisko odpadów stałych,

      • przewidziano dalszy rozwój gazownictwa przewodowego, w tym również dla terenów znajdujących się poza obszarem gminy ( Szczawnica, Krościenko, Limanowa)

      • objęto ochroną istniejące złoża ropy i gazu

      • w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zaplanowano rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych na podstawie zbilansowanych potrzeb.

       Na zakończenie niniejszego uzasadnienia należy stwierdzić, że „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice” opracowane było w latach 1997-1999 na innych zasadach (opartych na ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym) w zakresie problematyki, szczegółowości i skali opracowania – w stosunku do zasad obecnie obowiązujących.

       Mimo utrudnionej transpozycji (z podanych wyżej przyczyn) – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice zachowana została zgodność założeń „Studium” w konstrukcji ustaleń funkcjonalno-przestrzennych tego planu.

       Przewodniczący Rady
       Józef Filipiak