PROJEKT "AKADEMIA ZATRUDNIENIA"

Szukasz pracy, stażu lub szkolenia? Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość realizuje projekt „Akademia Zatrudnienia”. Dowiedz się więcej i skorzystaj.

Projekt „Akademia Zatrudnienia”

realizowany przez Fundację KTO Kultura – Troska – Otwartość

zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące w Słopnicach i okolicach (na terenie województwa małopolskiego) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

• osoby powyżej 50 roku życia;

• osoby długotrwale bezrobotne;

• osoby z niepełnosprawnościami;

• osoby o niskich kwalifikacjach;

• kobiety.

 

W projekcie oferowane są następujące formy pomocy:

identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika oraz utworzenie IPD;

indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe;

pośrednictwo pracy;

wsparcie motywacyjne;

szkolenia/kursy zawodowe;

usługi trenera zatrudnienia wspieranego;

staże zawodowe (stypendium 1356,50 zł/mies.);

zwrot kosztów dojazdu;

zwrot kosztów opieki nad osoba zależną;

 

Rekrutacja trwa

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 515 555 146 http://www.fundacjakto.pl/akademia-zatrudnienia.

 

Projekt „Akademia zatrudnienia” jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego.