OBSZAR ZAGROŻONY WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej Rozporządzeniem Nr 1/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu limanowskiego, uznał obszar Słopnic Królewskich jako obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem:

„§3.1. Na obszarze zagrożonym, (...) nakazuje się:

1) podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych wsposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem ptaków dzikich;

2. Na obszarze zagrożonym, (…) zakazuje się:

1) przemieszczania lub obrotu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, w tym:

a) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,

b) wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych nawozów naturalnych,

c) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,

d) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,

e) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej,

f) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych,

g) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej;

2) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi w okresie obowiązywania rozporządzenia;

3) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego w okresie obowiązywania rozporządzenia.

 

Ponizej pełny tekst Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Tagi