INWESTYCJE W GMINIE SŁOPNICE

W gminie Słopnice bez przeszkód trwa realizacja najważniejszych inwestycji zaplanowanych na bieżący rok budżetowy, poczynając od dróg, poprzez kanalizację i wodociąg a kończąc na termomodernizacji budynków placówek oświatowych.

W ostatnim czasie dokonano częściowego odbioru zmodernizowanych odcinków dróg gminnych i wewnętrznych. Dotychczas odnową zostały objęte trzy odcinki dróg gminnych oraz dwadzieścia odcinków dróg wewnętrznych, łącznie o długości  8 560 m.b.  Zakres robót zawierał modernizację odwodnienia i nawierzchni dróg co w znaczący sposób wpłynęło na ich walory użytkowe i estetyczne. Wartość odebranych prac to 1 691 054,34 zł. W ramach tego zadania ulepszone zostaną kolejne trzy odcinki dróg wewnętrznych, po uprzednim załatwieniu spraw formalno-prawnych. Generalnym wykonawcą robót jest firma „DROGBUD” ze Słopnic a podwykonawcą, który wykonuje nawierzchnie asfaltowe  jest firma „Limdrog” z Limanowej.

 

Odebrano zmodernizowaną drogę gminną  Słopnice-Zadziele.  W ramach togo zadania wykonano konieczne roboty związane z odwodnieniem drogi oraz położono nową nawierzchnię asfaltową na całej drodze długości 1125 m.b.  Roboty zostały zakończone przed umownym terminem a ich wartość wyniosła 297 874,62 zł. Wykonawcą była firma „Limdrog” z Limanowej. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  w kwocie 206 187,00 zł.

Kolejną inwestycją, która także została już odebrana była modernizacja drogi gminnej Słopnice-Dziołówka. Zakres prac obejmował wykonanie robót odwodnieniowych oraz nowej nawierzchni  asfaltowej na długości  930 m.b. Wykonawcą zadania była firma „Limdrog” z Limanowej.  Wartość zadania to kwota rzędu 242 845,05 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w kwocie 135 158,00 zł.

Zakończono roboty przy rozbudowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W ramach togo zadania wykonano kolektory ściekowe  o łącznej długości  995 m.b., co pozwoli na przyłączenie 12 budynków. Sieć wodociągowa wzbogaciła się o kolejne 827 m.b. co umożliwiło  dostarczenie wody do 25 posesji. Wartość tego zadania to kwota 397 399,27 zł. Wykonawcą zadania był  Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania  ze Starego Sącza.

W końcowej fazie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Pod Mogielicą. Inwestycja ta obejmuje wykonanie kolektorów ściekowych o łącznej długości 4550 m.b. w osiedlach: Kukuczki, Spądówka, Smagi,  Pierzchały, Leśne oraz Wróble. Pozwolą one na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z około 50 posesji. Wykonawcą zadania jest firma „HYDROTECH PLUS” z Pisarzowej. Wartość inwestycji  1 177 474,19 zł. Ostateczny termin realizacji zadania zaplanowany jest do końca listopada b.r.

Trwają roboty budowlane przy termomodernizacji obiektów szkolnych. W ramach tego zadania:

  • W budynku Zespołu Placówek Oświatowych zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, która nie spełnia obecnych wymagań. Oprawy oświetleniowe zostaną częściowo wymienione na bardziej energooszczędne. Wykonane zostaną roboty towarzyszące tj. malowanie pomieszczeń. Wartość zadania mieści się w kwocie 532 945,00 zł.
  • W budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę  zewnętrznej stolarki drzwiowej a także roboty towarzyszące (malowanie stolarki okiennej, malowanie podsufitków, wymiana rynien). Wartość zadania to 669 183,84 zł.

  • W Szkole Podstawowej Nr 3 zostanie wymieniona stolarka okienna a ściany zewnętrzne zyskają docieplenie. Ocieplone zostaną także stropy. Prócz tego planowane jest pomalowanie dachu oraz wykonanie robót towarzyszących (malowanie pomieszczeń, wymiana podsufitków, wymiana rynien). Wartość zadania wynosi 558 267,46 zł.

Wykonawcą wszystkich prac  termomodernizacyjnych w budynkach placówek oświatowych  jest  Zakład Remontowo–Budowlany Józef Smyda z Barcic Dolnych.  Zadania te w większości zostaną sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Ponadto, podpisano umowę z wykonawcą i niebawem rozpoczną się prace przy  termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia. Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia ścian i stropu, wymianę pokrycia dachowego oraz wymianę kotła centralnego ogrzewania. Wykonawcą tej inwestycji będzie firma „Wojtas” z Siekierczyny. Wartość zadania to 249 690,00 zł.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Szkoły Podstawowej Nr 3 . W ramach tego zadania planuje się wykonanie instalacji o mocy 44, 25  kW  na budynku Zespołu Placówek Oświatowych i instalacji o mocy  9,38 kW na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3. Zamiarowano wykonanie instalacji również na pozostałych dwóch szkołach jednak okazało się, że ze względu na niekorzystny kąt ustawienia dachu na tych budynkach instalacje byłyby nieekonomiczne.

 

Prócz powyższych zadań inwestycyjnych prowadzony jest szereg zadań remontowych m.in. modernizowana jest stołówka Zespołu Placówek Oświatowych a całkowity koszt jej remontu wynosi 81 336,40 zł. Wyremontowana zostanie także droga Koprowina - Tymbark za kwotę 120 541,31 zł  oraz kilka innych dróg o nawierzchni tłuczniowej.

 

Mamy nadzieję, iż dobra passa nie zostanie przerwana do końca roku, a tegoroczny budżet inwestycyjny zostanie w pełni zrealizowany.

GALERIA