Przejdź do stopki

Strona jest w trakcie aktualizacji i w trybie testowym.
Mogą sporadycznie wystąpić drobne utrudnienia.
Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.

OBRADY XXI SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

Treść

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Słopnice.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/36/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Słopnice oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów z terenu gminy Słopnice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słopnice.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/116/20 Rady gminy Słopnice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt zbierania odpadów komunalnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Słopnice, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/129/20 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Słopnice.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego wspierania rodzin opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi w realizacji zadań edukacyjnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej gminy Słopnice na 2021 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.

19. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Słopnice w roku szkolnym 2020/2021.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
(-) Józef Bednarczyk