Przejdź do stopki

XXVIII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 24 czerwca 2022
godz. 15:30

Treść

Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 24.06.2022 r. (tj. piątek), o godz. 15.30 w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
  2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Słopnice.
  3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice – część działki ewidencyjnej 8782/5  położonej w Słopnicach Królewskich.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie sesji.