Przejdź do stopki

XXX SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 25 listopada 2022
godz. 16:00  -  18:00

Treść

ZAWIADOMIENIE

     Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 25.11.2022 r. (tj. piątek), o godz. 16.00 w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołów z XXIX sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Słopnice
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Słopnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Słopnice na lata 2023-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Słopnice.
 11. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
 12. Podjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2022 rok.
 13. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice - działka ewidencyjna nr 5324 Słopnice Królewskie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
(-) Józef Bednarczyk