Przejdź do stopki

XXXII SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 31 marca 2023
godz. 15:30
LOKALIZACJA
Gminny Kompleks Sportowy w Słopnicach

Treść

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usuwania odpadów zawierających azbest przez Gminę Słopnice w 2023 roku przy wykorzystaniu środków
  z budżetu gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Słopnice na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
  w Gminie Słopnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Słopnice nieruchomości gruntowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.
 12. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Gminy Słopnice za 2022 rok.
 13. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Słopnice na 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Słopnice za 2022 rok.
 15. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego za 2022 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach za 2022 rok.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2022 rok.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.