Przejdź do stopki

XXXIV SESJA RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 02 czerwca 2023
godz. 15:30  -  18:00
LOKALIZACJA
34-615 Słopnice 38

Treść

Or. OK. 0002.3.2023                                                                             

ZAWIADOMIENIE

Działając na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 i § 26, pkt. 2-3 Statutu Gminy Słopnice uchwalonego uchwałą Nr XXIV/169/13 Rady Gminy Słopnice z dnia 13 sierpnia 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słopnice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., poz.5225 z ze zm.) uprzejmie informuję, że najbliższa sesja Rady Gminy Słopnice, odbędzie się 02 czerwca 2023 r. (tj. piątek), o godz. 15.30 w Gminnym Kompleksie Sportowym w Słopnicach (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Słopnice za rok 2022.
 5. Głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słopnice.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Słopnice za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2022.
 7. Głosowanie w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słopnice z tytułu wykonania budżetu Gminy Słopnice za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach Dolnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/264/23 Rady Gminy Słopnice z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słopnice.
 11. Podjęcie uchwaływ sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2023 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

 

  Przewodniczący Rady Gminy Słopnice 
(-)
Józef Bednarczyk