OBRADY IX SESJI RADY GMINY SŁOPNICE

DATA I GODZINA
Piątek, 06 grudnia 2019
godz. 0:00
MIEJSCE
SŁOPNICE, GMINNY KOMPLEKS SPORTOWY

Zapraszamy na obrady IX sesji Rady Gminy Słopnice, które odbędą się 6 grudnia br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Gminnego Kompleksu Sportowego w Słopnicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Słopnice.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słopnice z działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Słopnice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słopnice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/103/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/66/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 25 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/19 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Słopnice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słopnice na lata 2020-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dotychczasowym najemcom, lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słopnice.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2019 rok.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Słopnice
(-) Józef Bednarczyk