Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁOPNICE

Treść

                  O G Ł O S Z E N I E

                Wójta Gminy Słopnice

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Słopnice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Słopnice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice: Nr XV/124/20 z dnia 27 listopada 2020r. oraz  Nr XVI/137/20 i Nr XVI/138/20 z dnia 30 grudnia 2020r.

 

                               zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, obejmujący tereny położone w Słopnicach Królewskich i Szlacheckich, oznaczone na 7 zał. graficznych,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice – teren działki nr 8783 w Słopnicach Królewskich,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, obejmujący część działki nr 9011/1 położonej w Słopnicach Królewskich

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 26 stycznia 2022r. do dnia 17 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy Słopnice w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 13.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 8 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy w Słopnicach w pokoju nr 13 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Wójta Gminy Słopnice w formie papierowej, wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej mail: gmina@slopnice.pl i platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022r.

 

Szczegółowe informacje związane z  przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postepowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych

 

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Słopnice danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych o których mowa w ustawie, informuję, iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO” przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Słopnice, 34-615 Słopnice 911. Adres poczty elektronicznej IOD: iod@slopnice.pl  Dane osobowe uzyskane w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO). Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej politykaprywatnosci.slopnice.pl lub w siedzibie Administratora na tablicy ogłoszeń.

 

 

Pliki

Projekt 1.zip 21133.59 KB
Projekt 2.zip 4681.16 KB
Projekt 3.zip 4562.32 KB